Voor Ondernemers, Freelancers en vrije beroepen

Vragen voor ondernemers

Wat kan ik het beste doen met veel liquide middelen in mijn bedrijf?

Voordat u hierover een besluit kunt nemen, moet u eerst goed nagaan wat uw toekomstplannen zijn: zowel zakelijk als privé. Als u het geld op de korte termijn nodig heeft, moet u terughoudend zijn met het beleggen van het geld. Hebt u het geld niet op de korte termijn nodig, dan kunt u wat meer financiële risico´s nemen.

Verder speelt de wijze waarop u uw onderneming drijft een belangrijke rol. Zo kunt u als directeuraandeelhouder geld lenen van uw BV of een dividend aan u laten uitkeren, zij het niet belastingvrij. Een ondernemer wiens inkomen wordt belast via de aangifte inkomstenbelasting, is echter vrij om geld over te hevelen naar zijn privévermogen.

Wat u goed moet beseffen, is dat veel ondernemers binnen hun onderneming een oudedagsvoorziening opbouwen. Dit brengt de nodige financiële risico´s met zich mee. Het kan dus een optie zijn om de liquide middelen te gebruiken voor de opbouw van uw oudedagsvoorziening die geheel dan wel gedeeltelijk bij een professionele verzekeraar is ondergebracht.

Conclusie:
U kunt kiezen uit veel opties. Welke keuze u maakt, hangt van een groot aantal factoren af. Een goed financieel advies is onontbeerlijk. Teutenberg Financiële Planning kan u dit advies geven.

Hoe behoudt mijn gezin een goed inkomen, mocht mij iets overkomen?

Als ondernemer heeft u veel zaken te regelen. Uw onderneming neemt veel van uw tijd in beslag. Dat is ook logisch want de onderneming is uw inkomensbron. Wat veel ondernemers te weinig beseffen, is dat hun onderneming staat of valt met hun gezondheid. Als zij (fysiek) niet meer in staat zijn om te ondernemen, komt er ook geen geld meer binnen. Met alle gevolgen van dien.

Daarom is het verstandig om tijdig te beginnen met het treffen van voorzorgsmaatregelen in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid. Natuurlijk hoop je dat je zulke voorzorgsmaatregelen niet (direct) nodig hebt, maar je hebt toch ook geen brandverzekering gesloten in de verwachting dat het huis in vlammen opgaat?

Afhankelijk van de wijze waarop de onderneming wordt uitgeoefend (al dan niet in een BV of samen met anderen) zijn er verschillende mogelijkheden om een inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid of overlijden te beperken of te voorkomen. Teutenberg Financiële Planning kan u helpen de beste mogelijkheden op een rijtje te zetten.

Hoe kan ik het beste mijn pensioen opbouwen via mijn BV?

Normaal moet de pensioenopbouw via een professionele verzekeraar lopen. Dit om ervoor te zorgen dat het pensioen van de werknemer veilig is als er onverhoopt iets met de onderneming van zijn werkgever gebeurt.

Voor een directeuraandeelhouder biedt de wet de mogelijkheid om een pensioen binnen de eigen BV op te bouwen. Hij moet dan wel ten minste 10% van de aandelen op zijn naam hebben staan.

Als u pensioen binnen uw eigen BV opbouwt, dient u zich ervan bewust te zijn dat hieraan bepaalde risico´s zijn verbonden. Helaas wordt dit door directeur- aandeelhouders nogal onderschat. Het opsplitsen van de activiteiten over meer dan één BV is een optie. De consequentie daarvan is dat er dan zo veel financiële verbanden zijn dat bij een faillissement ook de pensioenvoorziening teloor gaat. Mede daarom is het aan te bevelen om de pensioenopbouw extern onder te brengen.

Is dit niet mogelijk of wenselijk, dan is het van belang om uw inkomensplaatje te bekijken mocht u onverhoopt komen te overlijden. De BV is dan in veel gevallen verplicht direct een nabestaandenpensioen uit te keren. De vraag is echter wel, of er dan voldoende kapitaal aanwezig is om het nabestaandenpensioen aan uw partner uit te keren. Als u nog maar net bent begonnen met de pensioenopbouw in eigen beheer, is dat meestal niet het geval.

Teutenberg Financiële Planning kan samen met u – in overleg met uw accountant en/of belastingadviseur – inventariseren wat de financiële risico´s zijn. Tevens kunnen wij u informeren over de opties die het beste bij u passen.

Kan ik het beste mijn huis in privé aankopen of via de onderneming?

In de praktijk zijn de keuzemogelijkheden beperkt. Als u uw onderneming drijft via een BV, kan de BV de woning kopen en vervolgens aan u verhuren. Het voordeel hiervan is dat de BV alle kosten met betrekking tot de woning in aftrek kan brengen. Een nadeel is dat een waardestijging van het pand belast wordt bij verkoop van de woning. Verder is de huur die u aan uw BV betaalt bij u niet aftrekbaar. Per saldo leidt dit er in de praktijk toe dat directeur- aandeelhouders de woning in privé aanschaffen.
Wel kan de BV een belangrijke rol spelen bij de financiering van de woning. Zo kan de BV (een deel van) de financiering voor rekening nemen. Hierbij moet dan wel goed gekeken worden naar de voorwaarden die daarbij worden gesteld.

Als u uw onderneming voor eigen rekening en risico drijft (geen BV of iets dergelijks), is de keuzemogelijkheid wettelijk beperkt. Als de woning alleen voor privédoeleinden wordt gebruikt, moet u de woning als privévermogen bestempelen. Is er sprake van een gemengd gebruik dan kan de woning slechts in specifieke situaties op de balans van de onderneming worden gezet.
Verder kunt u in deze situatie geen geld lenen bij uw eigen onderneming. Dit, omdat de bezittingen en schulden van de onderneming al van uzelf zijn (de onderneming heeft geen rechtspersoonlijkheid).

Mocht u overwegen een woning te gaan kopen, is het verstandig om in een vroeg stadium met Teutenberg Financiële Planning te kijken naar de (on)mogelijkheden. Ons advies kan u veel geld en problemen besparen.

Hoe kan ik het beste mijn pensioenopbouw en lijfrentes op elkaar afstemmen?

Ondernemers zijn druk bezig met hun bedrijfsvoering en denken vaak te laat aan hun inkomen na hun ondernemerschap. In het algemeen hebben veel ondernemers een te positief beeld van hun toekomstvoorzieningen. Daarbij komt nog dat zij rekenen op een veelal te hoge verkoopopbrengst van hun onderneming. Daar staat tegenover dat het spaargeld vaak niet meegenomen wordt bij het bepalen van het benodigd aanvullend inkomen.

Als er al voorzieningen worden getroffen voor de oude dag, is er zelden sprake van een structurele aanpak. Verder is vaak niet duidelijk welke rechten de ondernemer kan ontlenen aan een bepaalde polis en weet hij of zij niet welke pensioenrechten er in het verleden zijn opgebouwd.
Voordat er kan worden bepaald hoe de pensioenopbouw en lijfrentes het best op elkaar afgestemd kunnen worden, is het noodzakelijk de bestaande voorzieningen te inventariseren.

De adviseurs van Teutenberg Financiële Planning zijn opgeleid om deze inventarisatie voor u te verzorgen en u aansluitend een deskundig advies te geven.

Waar moet ik op letten als ik ga trouwen onder huwelijkse voorwaarden?

Natuurlijk is het allerbelangrijkste het selecteren van de juiste (huwelijks)partner. Daarbij kunnen wij u echter niet helpen. Wel als het gaat op welke voorwaarden u in het huwelijksbootje stapt.

Er zijn diverse redenen om op huwelijkse voorwaarden te trouwen. Een van de redenen is het beschermen van het vermogen van de partner. Dit moet u trouwens niet overschatten. Zo zullen banken bij de aanvraag van een lening vaak de voorwaarde stellen, dat uw partner meetekent en dus medeaansprakelijk is voor de verplichtingen die uit de lening voortvloeien.

De praktijk leert dat koppels zelf geen duidelijk beeld hebben van de mogelijkheden over het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Veel mensen varen blind op het advies van de notaris. Zij beseffen dan niet goed welke impact de huwelijkse voorwaarden hebben. Zo weten de meeste mensen niet het verschil tussen een periodiek verrekenbeding, finaal verrekenbeding en het verblijvingsbeding. De adviseur van Teutenberg Financiële Planning kan u dit duidelijk uitleggen. Hij kan aan de hand van de vermogenspositie van u en uw partner aangeven wat er gebeurt bij een scheiding of overlijden.

Hoe kan ik mijn vermogen gunstig overdragen aan mijn kinderen?

Bij een overlijden gaat uw nalatenschap over op uw erfgenamen. Zij moeten over hun aandeel successierechten betalen. Het verschuldigde percentage kan oplopen van 5% tot bijna 70%. Er gelden wel bepaalde (beperkte) vrijstellingen.

Door het vermogen tijdig naar uw kinderen over te hevelen, kan een aanzienlijke besparing op de successierechten worden gerealiseerd. Het maken van een goed schenkingsplan vergt de nodige deskundigheid. Wij kunnen samen met een notaris zo�n plan voor u opstellen.

In de wetgeving zijn bijzondere regelingen opgenomen als een ondernemer zijn onderneming schenkt dan wel nalaat. Zo kan onder bepaalde voorwaarden 75% van de waarde van de onderneming buiten de belastingheffing worden gelaten. Dit kan een aanzienlijke belastingbesparing opleveren. Toch moet u niet alleen aandacht besteden aan de fiscale gevolgen van het overhevelen van (ondernemings)vermogen. U moet ook aandacht besteden aan de civielrechtelijke aspecten. Denk hierbij aan het behouden van de zeggenschap over de onderneming en de verhouding tussen de kinderen en uw partner.

Teutenberg Financiële Planning neemt deze elementen mee bij het opstellen van het schenkingsplan.

Meer weten over dit onderwerp?

Vragen voor Freelancers en Vrije beroepen

Hoe creëer ik een stabiel inkomen als ik onregelmatig werk heb?

Teutenberg Financiële Planning kan in zo één geval geen stabiel inkomen voor u realiseren. Wel kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om een eventueel inkomensoverschot goed weg te zetten, zodat u hierop terug kunt vallen als u op enig moment minder inkomsten uit opdrachten hebt. Wij kunnen u helpen uw optimale financieringsbehoefte te bepalen, zodat u ook in krappe tijden over voldoende financiële middelen kunt beschikken.

Ik werk vanuit huis. Heeft dit gevolgen voor de financiering van mijn huis?

Dit kan inderdaad gevolgen hebben voor de financiering van uw huis als u over een deel van de woning niet langer kunt beschikken voor privédoeleinden. Er zijn diverse fiscale regels die dan van toepassing kunnen zijn. Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie. Zo zal bekeken moeten worden, of de ruimte waarin u werkt, zelfstandig te gebruiken is (eigen ingang, etc) en er moet bekeken worden in hoeverre uw inkomen in of/vanuit uw woning wordt gerealiseerd.

Wij kennen deze voorwaarden en kunnen dus aangeven welke situatie op u van toepassing is.

Wat moet ik doen om over enkele jaren financieel onafhankelijk te zijn?

Er zijn verschillende manieren om financiële onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Belangrijk hierbij is om eerst te kijken wat er door de overheid is geregeld (AOW / ANW etc.) en welke voorzieningen u in het verleden al hebt opgebouwd. Vervolgens is het zaak om in kaart te brengen wat uw inkomensbehoefte in de komende jaren zal zijn. Met behulp van onze planningssoftware kan hier duidelijkheid in worden gebracht. In deze inventarisatie kunnen ook het spaargeld en de beleggingsportefeuille worden meegenomen.

Vervolgens kan bekeken worden welke mogelijkheden bestaan om de financiële onafhankelijkheid te realiseren. Dit kan op vele manieren. Het maken van een goede inventarisatie en het daarbij behorend financieel advies kan prima worden verzorgd door Teutenberg Financiële Planning.

Hoe kan ik het beste starten met vermogensopbouw?

Zaken die hierbij een rol spelen zijn de beleggingshorizon (wanneer denk ik het vermogen nodig te hebben), het risicoprofiel (in hoeverre ben ik bereid risico’s te lopen) en de assetmix (welke beleggingen passen het beste bij mij mede gelet op mijn beleggingshorizon en risicoprofiel).

Voordat er serieus met vermogensopbouw wordt begonnen, is het verstandig om hierover met een deskundig persoon van gedachten te wisselen. De adviseurs van Teutenberg Financiële Planning zijn generalisten die zijn opgeleid om alle opties in kaart te brengen en u hierover te informeren. Mocht het gesprek daar aanleiding toe geven kunnen wij u in contact brengen met een beleggingspecialist.

Kan ik wel een woning kopen als ik geen regelmatig inkomen heb?

Om de aanvraag van een hypotheek te kunnen beoordelen, wil de geldverstrekker graag een beeld hebben van het inkomen van degene die geld wil lenen. Verder wil hij zekerheid hebben over de continuïteit van het inkomen. Daarvoor dienen het loonstrookje en de werkgeversverklaring die bij de financieringsaanvraag moeten worden overlegd. Bij freelancers en vrije beroepers is dit niet mogelijk. Zij kunnen geen zekerheid geven over de omvang en duur van hun inkomen. Zij kunnen niet meer dan een verwachting uitspreken. Deze verwachting kan worden onderbouwd met cijfers uit het verleden. Dit maakt de hypotheekaanvraag van een freelancer of vrije beroeper gecompliceerder dan een reguliere hypotheekaanvraag.

De adviseurs van Teutenberg Financiële Planning kunnen voor u in kaart brengen welke financiële mogelijkheden er zijn en kunnen ook bemiddelen bij het aanvragen van uw hypotheek. Wij kennen de weg in hypothekenland en kunnen u langs de belangrijkste obstakels leiden.

Teutenberg Financiële Planning geeft antwoord op financiële vragen van: